Els grans desviaments dels llits dels torrents han tengut com objecte evitar les inundacions catastròfiques. Fou per aquest motiu que l'any 1613 es tregué sa Riera de l'interior de la ciutat de Palma o que l'any 2004 s'inaugurà el desviament del torrent de sa Cabana per tal d'evitar el seu pas per la ciutat de Manacor.

Hi ha hagut però altres desviaments de torrents de menor entitat, que s'han realitzat per a conseguir noves terres de reguiu. És el cas per exemple dels anomenats prats de na Maians (Artà) explotats intensivament gràcies al desviament del torrent des Pollets o torrent de sa Farinera.

En el seu traçat inicial en aquest indret el torrent feia un gran meandre de 500 m de longitud però es va desviar mitjançant una trinxera excavada en el terreny amb una longitud de 374 m de longitud, una amplària de 4 m i una profunditat de 4 m. Aquesta obra ja estava en ús a mitjans del segle XIX perquè apareix representada al mapa cadastral elaborat al 1859-1860 per Pere d'Alcàntara Penya.

En els episodis de pluges intenses l'aigua reprèn el seu camí original i així va passar també el 9 d'octubre de 2018 als prats de na Maians. Com a totes les zones afectades per les avingudes varen resultar greument afectades parets i marjades i un bon grapat de construccions hidràuliques.

Posteriorment les obres de neteja i reconstrucció fetes amb maquinària pesada han provocat com efecte col.lateral la destrucció de nombrosos trams de síquies, canals i albellons. Als prats de na Maians es pot observar com les màquines han trencat totes les síquies transversals que dividien les antigues parcel·les de reguiu.

I és que en qüestions de patrimoni sempre plou damunt banyat.

NOTA 1: el DCVB defineix un prat com una extensió de terra abundant d'aigua, regada directament per una font (o un torrent afegiríem) i Na Maians és el nom de la possessió a la qual varen pertànyer els prats. El nom es remonta com a mínim al segle XV (1408) segons document aportat per Antoni Gili: "L'alqueria que fou d'en Maians és de Joan Guiscafrè". La seva riquesa en aigua va donar a lloc a la construcció de nombroses infraestructures hidràuliques a les vores dels torrents.

NOTA 2: els cadastres del segle XIX adscrivien els prats al municipi de Capdepera (parcel·la 103  de la secció V). A l'actualitat apareixen fragmentats en múltiples parcel·les del terme municipal d'Artà.

 

Prats de na Maians

Canal excavat per on circula el torrent

Síquies de rec trencades pel pas de la maquinària pesada

Al mapa cadastral de Capdepera de 1859 s'observen el recorreguts original (vermell) i actual (blau) del torrent