Vos heu demanat mai perquè al camp de futbol d'Artà li diuen ses Pesqueres ?

Situat a l'entreforc dels camins Capdepera i de sa Duaia el camp de futbol està al costat del torrent des Millac i aquest indret, al manco des del segle XV era un lloc on es practicava la pesca d'anguiles i altres peixos d'aigua dolça.

I és que abans les aigües interiors era netes i clares i es pescava als torrents i albuferes, i a determinades fonts. Per exemple la font Peixera de la vall de Sant Vicent (Pollença) estava dotada d'un mornell -una trampa- que permetia la captura d'anguiles segons llegim al Corpus de J.A. Encinas.

Són molts els testimonis orals que recorden la pesca d'anguiles als torrents com per exemple els recollits per Rafel Perelló referents al torrent de na Borges o al torrent de Binicaubell. Aquests testimonis ens parlen de la pesca amb cucada o amb colp de falç, dels morenells i de les obstruccions que es feien al pas de l'aigua per entrampar les anguiles i de com els exemplars eren venuts a Petra o a sa Pobla on eren molt apreciades.

Actualment si veis aigua corrent pels torrents de na Borges o des Millac hi ha molts de números de què siguin les aigües de les depuradores respectives de Manacor i d'Artà.

Ja no hi ha anguiles i les aigües dels torrents no són ni netes ni clares.NOTA 1: agraïm a Fran Ramon que ens hagi fet notar l'aparent paradoxa d'unes pesqueres situades a més de set quilómetres de la mar i a Rafel Perelló els preciosos testimonis de la gent gran.

NOTA 2: Antoni Gili publicà a la revista Bellpuig que ses Pesqueres apareix documentat l'any 1459 com el nom d'una sort. Afrontava amb camí públic, amb los Pujols, amb torrent reial i amb un troç de terra dita la Comuna. Segons l'autor anomenava un lloc comunal on s'hi embassava l'aigua i on es podien pescar anguiles i altres peixos d'aigua dolça.

 

ses Pesqueres (Artà)

Torrent des Millac