Vet aquí un parell de llibres i mapes per aprofundir en la toponímia illenca:

 • AGUILÓ ADROVER, Cosme (1980): Mapa Toponímic de l'Illa de Cabrera.

 • AGUILÓ ADROVER, Cosme (1982): Mapa Toponímic de sa Dragonera.

 • AGUILÓ ADROVER, Cosme (1991): La toponímia de la costa de Felanitx. Centre Cultural de Felanitx.

 • AGUILÓ ADROVER, Cosme (1991): La toponímia de la costa de Campos. Ajuntament de Campos.

 • AGUILÓ ADROVER, Cosme (1996): La toponímia de la costa de Llucmajor . Institut d'Estudis Catalans.

 • AGUILÓ ADROVER, Cosme (2002): Toponímia i etimologia . Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

 • AGUILÓ ADROVER, Cosme (2007): La toponímia de Santanyí i ses Salines. Tesi doctoral (inèdita)

 • AGUILÓ ADROVER, Cosme (2011): La toponímia de la costa d'Artà . Edicions Documenta Balear.

 • AGUILÓ ADROVER, Cosme (2019): Llengua i territori. Estudis de lèxic mariner, romanç andalusí, geolingüística i toponímia. Lleonard Muntaner Editor.

 • AGUILÓ ADROVER, Cosme (2023): De noms i llocs. Estudis de toponímia de les Illes Balears i més enllà. Edicions Documenta Balear.

 • ALBERTÍ, Jaume; ROSSELLÓ, Ramon; VIBOT, Tomàs (2002): Son Valentí, Son Balaguer, ses Mosqueres. Associació Cultural Bany-Al-Bahar.

 • ALCOVER, Antoni Maria, MOLL, Frances de Borja (1983): Diccionari Català Valencià Balear (DCVB). Editorial Moll

 • BINIMELIS, Joan (2014): Descripció particular de l'illa de Mallorca e viles. Edició a cura de Juli Moll i Gómez de la Tía. Institut Cartogràfic de Catalunya / Universitat de València.

 • CAIMARI FRAU, Francesca (1984): Els noms de lloc de Sineu. Impremta Politècnica.

 • CALAFAT, Caterina; LLAUGER, Miquel Àngel; PÉREZ I PINYA, Joan Manuel (1985): Pedres Marcades. Inèdit.

 • CALVET GIRONA, Bernat (1901): Plànol del Projecte d'Eixample de Palma de Mallorca . Escala 1:4.000.

 • COROMINES, Joan (1980-1991):Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana (DECat). Curial Edicions.

 • COROMINES, Joan; MASCARÓ PASSARIUS, Josep (1989): Toponímia antiga de les Illes Balears. Curial Edicions.

 • DESPUIG i DAMETO, Antoni -Cardenal Despuig- (1784): Mapa de la Isla de Mallorca.

 • DIVERSOS AUTORS (1988) : Gran Enciclopèdia de Mallorca (GEM). Promomallorca Ediciones.

 • DIVERSOS AUTORS (1995) : Mapa Topogràfic Balear 1:5.000. Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

 • GALMÉS DE FUENTES, Álvaro (2004): La toponímia mozárabe balear. Revista de Filología Románica nº 21.

 • GINARD BUJOSA, Antoni; RAMIS PUIG-GRÒS, Andreu (2008): Toponímia històrica i territori: Benigalip, Manresa, Llorito, Lloret. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

 • LILLO COLOMAR, Francesc (1995): Noves aportacions a la toponímia de s'Albufera. Publicat a: s'Albufera de Mallorca. Editorial Moll.

 • LILLO COLOMAR, Francesc (2023): Toponímia de sa Bastida i la seva contrada.
 • MARCH CERDÀ, Miquel Àngel (2010): La toponímia de s'Albufereta

 • MAS, Antoni (1997): Mapa de la Vila de Santa Margalida en el segle XVII. Ajuntament de Santa Margalida.

 • MASCARÓ PASARIUS, Josep (1958): Mapa General de Mallorca.

 • MASCARÓ PASARIUS, Josep (1963): Corpus de Toponímia de Mallorca. Gráficas Miramar.

 • MASCARÓ PASARIUS, Josep (1968): Plano general de Palma y alrededores. Gráficas Miramar.

 • NOGUEROL MULET, Josep (2018): Aproximació a la toponímia i antrotoponímia de Calvià. Ajuntament de Calvià.

 • ORDINAS, Antoni (1989): Els noms de lloc del terme de Selva. Ajuntament de Selva.

 • ORDINAS, Antoni (2001): Geografia i toponímia a les Illes Balears. Editorial Moll.

 • ORDINAS, Antoni; ORDINAS, Gabriel; REYNÉS, Antoni (1995): es Tossals Verds nom per nom. Consell de Mallorca.

 • ORDINAS, Antoni; ORDINAS, Gabriel; REYNÉS, Antoni (1995): Torrent de Pareis. Ajuntament d'Escorca.

 • ORDINAS, Antoni; ORDINAS, Gabriel; REYNÉS, Antoni (1999): Son Fortuny nom per nom. Consell de Mallorca.

 • ORDINAS, Antoni; ORDINAS, Gabriel; REYNÉS, Antoni (2005): Son Amer nom per nom. Consell de Mallorca.

 • ORDINAS, Antoni; ORDINAS, Gabriel; REYNÉS, Antoni (2006): sa Comuna de Caimari. L'home i el bosc. Ajuntament de Selva.

 • ORDINAS, Antoni; ORDINAS, Gabriel; REYNÉS, Antoni (2006): La costa d'Escorca. Institut d'Estudis Balearics.

 • PÉREZ, Plàcid; COLL, Lluc (2008): Els topònims del cadastre de rústica  de 1964. Ajuntament de Sóller. II Jornades d'Estudis Locals

 • ROSSELLÓ I VERGER, Vicenç M. (2004): Toponímia, Geografia i Cartografia. Universitat de València

 • RULLAN, Onofre (1984): La toponímia d'Esporles i la seva rodalia. Inèdit.

 • VIBOT, Tomàs (1999): Son Bunyola. Una mar de noms. Associació Cultural Bany-Al-Bahar.

 • VIBOT, Tomàs (1999): sa Mola de Planícia.El Gall Editor - GEM.

 • VIBOT, Tomàs; HERNÁNDEZ, Just (2001): Superna. Ajuntament de Puigpunyent.

 • VIBOT, Tomàs; HERNÁNDEZ, Just (2004): Son Nét. Ajuntament de Puigpunyent.

 • VIBOT, Tomàs; HERNÁNDEZ, Just (2009): Son Cortei, Conques i Galilea. Ajuntament de Puigpunyent.

 • VILLALONGA, José; FERNÁNDEZ, Roberto (2016): El Terme de Palma. Evolució de la propietat i l'espai. Volum I.

 • VILLALONGA, José; FERNÁNDEZ, Roberto (2018): El Terme de Palma. Evolució de la propietat i l'espai. Volum II.

 • XAMENA FIOL, Pere; BORDOY VALENS, Gabriel (2012):Topònims i la propietat de les terres del terme de Felanitx en els segles XIII-XVII. Fundació Cosme Bauçà. Felanitx.