Podem afirmar que la protecció dels ponts derivada de la seva inclusió als catàlegs  de patrimoni és nula, paper banyat. Ja ho vàrem poder comprovar fa uns anys en el cas del pont del Tren de Palma dissenyat per l'arquitecte Gaspar Bennàssar.

Si un pont de tanta solera va ser destruït que podíem esperar per al pont de Can Llobina, un humil pont de pedra i marès situat al límit entre els termes de Selva i de Campanet ?

El pont fou inclòs al catàleg de protecció de patrimoni de Campanet aprovat definitivament el 25 de novembre de 2011. A la fitxa R-065 llegim la descripció que deia que estava resolt amb un arc rebaixat de carreus de marès sobre paretons de pedra viva de 1 m d'altura i que l'ull del pont tenia una altura de 1,7 m i una amplària de 3,4 m. Se li atorgava un grau de protecció 2 i es deia que s'havien de preservar els elements pertanyents a l'estructura original del pont, de pedra i marès.

Suposam que aquesta fitxa no degué ser ni consultada pels redactors del projecte  "14-11.0 -RF. Reforç de ferm, construcció de murs i reblert de cunetes a la carretera Ma-2131 de P.K. 0.000 a P.K. 6.000 tram Selva-Campanet" elaborat pel Consell de Mallorca l'any 2014.

És segur al manco que la consulta no va tenir cap efecte ja que el pont antic ha estat substituït íntegrament per un nou pont de dimensions molt superiors.

Conclusió: no cal perdre el temps protegint els ponts. Les carreteres són el màxim exponent del progrés a Mallorca. I el progrés no s'atura davant res.NOTA:  En el mateix projecte del Consell de Mallorca es preveu l'eixamplament d'un altre pont de similars característiques situat al municipi de Selva, el pont d'en Blai. Encara no s'ha executat però no donaríem ni un duro per la seva protecció.

 

Pont de Can Llobina (2011)

Pont de Can Llobina (2017)