La toponímia històrica té la virtut de recordar esdeveniments dels quals no en tenim cap altra referència. Els exemples que presentam aquí es refereixen a batalles sense que poguem especificar quins foren els bàndols enfrontats.

El primer el recull l'acte de la venta de sis peces de terra a Biniforani el 6 de març de 1437 entre les quals es va incloure:

Altra vera sort de garriga dita lo Camp de la Batalla afronta per una part amb certa part de Bernardi Monserrat, i per altra part amb la muntanya del dit venerable Miquel Bennàsser, i d’altra part amb la possessió del dit Bernardí Monserrat, i per altra part amb la possessió del dit Bernardí Moragues, i per altra part amb dita vinya.

En la segona referència, de dia 1 de desembre de 1659, Sebastià Crespí, fill de Joan, diu tenir una peça de terra de set o vuit quarterades de vinya dita la Batalla. Entre les confrontes d'aquest camp de la Batalla, com apareix altres vegades, es citen el camí de Muntanya i el camí de Sencelles, és a dir que es troba a l'entorn de ses Alqueries (Santa Eugènia).

El camp citat al 1437 el podem situar aproximadament al sementer de Biniforani que hi ha al nord del puig d'en Bennàsser (la muntanya del dit venerable Miquel Bennàsser).

Potser en el futur algun historiador ens podrà aclarir a quines batalles fan referència aquests topònims desapareguts.

 

Camp de la Batalla (Biniforani)