A prop de la partió entre es Canyar i Bunyolí (Palma) es localitza l'abans cabalosa i ara ja eixuta font de Comals. El nom d'aquesta font té la particularitat de ser la pervivència d'una alqueria andalusí amb reminiscències llatines dita Locomals.

Al segle XVII encara es mantenia com unitat d'explotació agrícola ja que veim les cases representades al conegut mapa Descripció de la Heretat y Baronia de Buñyoli fet l'any 1633 per l'escultor i arquitecte Jaume Blanquer.

Tenim una referència a l'alqueria Locomals al Llibre Manual de Pere Romeu, notari públic de Mallorca  (1240) que fou estudiat i transcrit per  M. Carme Coll i Font. Així sabem que el 6 novembre de 1240 es produeix la donació per part de Guillem de Coll de Bianya a la seva muller Guillema de Molins, de la meitat de totes les compres que ell feu a mestre Andreu, entre les quals hi ha la meitat de l'alqueria Locomals al terme de Bunyolí a la porció de Berenguer i de Ramon d'Olesa.

La transformació Locomals (Locus Malus) > Comals és similar a la que es produí amb l'alqueria Locoplan (Locus Planus) de Llorito deguda a un fals anàlisi: Locoplan > lo Coplan > Copelans, com constataren Andreu Ramis i Guillem Rosselló Bordoy en el seu article sobre la Toponímia precatalana a Llorito.

Que es tracta d'una alqueria andalusí queda corroborat pels nombrosos fragments de ceràmica que es troben dispersos pel coster de la font.

 

Font de Comals (Bunyolí)

Descripció de la Heretat y Baronia de Buñyoli: Comals (4). Font de Comals (16).